Třetí období : 1999-současnost

                    Činnost organizace v minulém období probíhala v době rekonstrukce struktury kynologie v rámci celé republiky a delimitace majetku bývalého svazarmu. Rovněž byly přijaty nové stanovy a podmínky hospodaření.

                    Musí se také připomenout, že nově nastavená pravidla přenáší na organizace plnou odpovědnost za hospodaření s majetkem a finančními prostředky.

                    Jak už nám napovídá nadpis tohoto třetího období, je to nejdelší období od založení organizace. Naskýtá se otázka, jak stručně vystihnout a charakterizovat činnost organizace v tomto období.                     

                      Úvodem je třeba připomenout, že toto období bylo velmi náročné, zejména na vedení organizace, kdy na něj byly kladeny velice odpovědné úkoly.

                    Byl vypracován projekt výstavby objektů navzájem na sebe navazujících,  klubovny , tribuny a skladů. Po povolení MÚ Klatovy, byla stavba komplexu realizována. Je třeba podotknout, že stavba byla povolena jako stavba dočasná na dobu 15 let.

                       Kromě běžného zajištění chodu organizace musely být řešeny záležitosti související s budováním průmyslové zóny  Pod Borem a obchvatem města .  Budovaly se nové inženýrské sítě, což se nás přímo týkalo. Všechny tyto stavební práce zasahovaly i do pozemku organizace a znepříjemňovaly naši činnost. Vše zlé  ale bývá také k něčemu dobré, a to i v našem případě. Naskytla se příležitost nákupu zbytkových pozemků města přilehlých k našemu cvičišti. Tato příležitost byla využita, takže jsme přikoupili další pozemky o výměře 3000 m2. Tím se nám plocha cvičiště rozšířila na 1 hektar 370 m2.

 

To vše znamenalo provést další rozsáhlé úpravy kolem celého pozemku, včetně zcela nového oplocení celého areálu.

V roce 2014 jsme se konečně dočkali připojení na elektrickou veřejnou síť.

                       Do budoucna jsou nastíněny i další plány na vylepšení  provozních podmínek a dobrého zázemí .  Plánujeme výstavbu nové klubovny, ale to už  není  historie - snad blízká budoucnost?