Rok 1985 -1989

Úplné začátky

Samý počátek založení naší organizace byl 9. března 1985.

V té době všechny organizace, které sdružovaly psy pracovních plemen (mimo loveckých), mezi které patřila i naše organizace, spadaly pod Svaz pro spolupráci s armádou tzv. Svazarm. Tento vrcholový orgán byl v té době zpolitizován a to se přenášelo i do organizací, které pod něj patřily. Prodlouženou rukou byl Okresní výbor Svazarmu a jeho předsednictvo. Sem také vedou první kroky vyjednávání ohledně založení další kynologické organizace na území města Klatov. Tohoto náročného, ale také nepříjemného úkolu, se tehdy zhostlili tvůrci této organizace, pánové Vladimír Holeček, Vladimír Tajtl, Václav Malát a Jose Květoň, tím byl utvořen tak zvaný přípravný výbor. Netrvalo však dlouho a přidalo dalších jedenáct zájemců: Václav Janda, Marie Kováříková-Hasenohrlová,Jiří Trnka, Ivan Josefík, Miroslav Pitel, Josef Benda, Josef Svoboda, Jaroslav Kreisinger, Miroslav Vítek, Jiří Strejc a pan Kolář. Tím byla splněna podmínka  pro založení  organizace a mohlo být zahájeno řízení. Přípravný výbor vypracoval písemnou žádost a dne 7. Ledna 1985 ji odeslal předsednictvu OV Svazarmu. I když OV nebyl této žádosti příliš nakloněn, byla přijata, projednána a  6. února 1985 schválena. Zároveň byl potvrzen oficiální název:

Svaz pro spolupráci s armádou

Základní organizace

Kynologický klub Klatovy 2

Dne 9. března 1985  následovala ustavující členská schůze. Schůze se konala v hotelu Beránek v Klatovech. Přítomni byli zakládající členové a 6 hostů – představitelé Svazarmu. Projednány byly, kromě jiného , tři nejdůležitější body: Ustavení organizace, Volba výboru a revizora , Plán činnosti a hospodaření na rok 1985, to vše bylo jednomyslně schváleno a zakotveno v usnesení.

Výbor byl zvolen ve složení:

Vladimír Holeček – předseda

Vladimír Tajtl – místopředseda

Josef Květoň – jednatel a pokladník

Václav Malát – výcvikový referent

Václav Janda – Chovatelský referent

Miroslav Vítek – revizor

Tímto aktem byly oficiálně položeny základy organizace a zahájena její činnost.

                     Převzali jsme pozemek a klubovnu od Svazarmu. Jednalo se prostory na Rozhrání, u bývalého výcvikového střediska autoškoly. Pozemek i klubovna byly v dosti špatném stavu, zejména klubovna dříve sloužící jako sklad civilní obrany, byla zdevastována a plná nepotřebného materiálu. Za tohoto stavu bylo nutno soustředit všechny síly k tomu, aby bylo vytvořeno odpovídající zázemí pro zahájení vlastní činnosti. To se přes veškeré překážky nakonec podařilo. Zasloužilo se o to vedení organizace a všichni členové, kteří na úkor svého volného času přiložili ruku k dílu.  Jejich odpracované hodiny a hodnota odvedené práce se nedá vůbec vyčíslit.  Musely být provedeny terénní úpravy, oplocení, kompletně se zrekonstruovala klubovna, včetně rozvodů elektřiny , venkovní fasády a podobně.

         Organizace začala současně plnit své základní poslání a tím je výcvik psů. V tomto období se složilo 17 našich členů 24 zkoušek z výkonu psů. 19 členů se zúčastnilo různých závodů v našem okrese i kraji. Rovněž 15 členů nás reprezentovalo na branných vícebojích a obsazovali i přední místa.

         Naši členové se začali prosazovat i v oblasti chovatelské, účastnili se výstav, svodů, bonitaci. Dokonce jsme 2.dubna 1989 uspořádali svod dorostu Německých ovčáků, na který se přihlásilo 103 jedinců z celého západočeského  kraje.