Rok 1990-1998

Rokem 1990 započala nová éra v oblasti kynologie. Svazarm byl zrušen,  byly utvořeny nové odpolitizované vrcholové orgány řízení kynologie jako celku, to se promítlo do jednotlivých organizací a klubů.

Byly zřízeny kynologické svazy v Čechách a na Moravě, do kterých jsou začleněny všechny kynologické organizace a kluby.  Naše organizace se v září 1990 přihlásila do Českého kynologického svazu, kde byla zaregistrována pod číslem 430 s názvem Základní kynologická organizace č.430 Klatovy 2.

Zřízeny byly i krajské kynologické organizace, které jsou prodlouženou rukou ČKS a jsou do nich včleněny všechny  ZKO  v jednotlivých krajích.

Od této doby se kynologické organizace řídí novými vlastními stanovami, jednotlivé organizace tím získaly plnou právní subjektivitu, mohou hospodařit se svým majetkem nebo majetkem jim svěřeným. Byla nastavena nová pravidla kynologické činnosti a hospodaření organizací.

První porevoluční členská schůze se v naší ZKO konala 11.května 1990. Byl zvolen nový 9 členný výbor a 3 členové revizní komise. Práce nově zvoleného výboru nebyla vůbec jednoduchá. V tomto přechodném období se řešila celá řada organizačních záležitostí na různých orgánech a úřadech, byla provedena přeregistrace organizace a celé členské základny. Byly řešeny otázky majetku spojené s delimitací majetku bývalého  Svazarmu, a to byl největší kámen úrazu. Zde nastal velký spor o klubovnu, kterou jsme pracně zrekonstruovali a byla důležitým zázemím pro činnost organizace. Bohužel, ani přes složitá jednání s úřady, které o delimitaci majetku rozhodovaly, klubovna nám nebyla přidělena. Abychom neztratili zázemí pro činnost organizace, přistoupilo vedení organizace na pronájem tohoto objektu. Nájemné bylo zpočátku únosné, ale postupem doby přerostlo na částky které jsme nebyli schopni hradit. Z tohoto důvodu vedení organizace podal  k 30.6.1996 z pronájmu výpověď. Začali jsme hledat jiné prostory vhodné pro naši činnost. Zakoupili jsme starší stavební buňky z bývalých vojenských kasáren jsme získali tribunu a  to vše jsme nastěhovali do nových prostor bývalé střelnice pod Borem, které nám byly pronajaty ministerstvem obrany prostřednictvím vojenské správy za přijatelný nájem. I přes tyto strastiplné cesty se vlastní činnost organizace nezastavila. Nadále se pokračovalo ve výcviku psů, pořádaly se zkoušky, uspořádali jsme dva výcvikové tábory mládeže v letních měsících v roce 1991 a 1992 v prostorách ZKO Švihov. Tábory byly ukončeny zkouškou z výkonu psů. Uspořádali jsme také 4 klubové přebory a navázali  kontakt s kynology ve Wadmúnchenu.

Od roku 1993 jsme každým rokem pořádali Oblastní výstavu psů. V roce 1998 měla výstava statut Národní. Přihlásilo se 1882 psů, a finanční zisk z této výstavy nám dovolil začít vyjednávat o zakoupení vlastního pozemku. Toto se podařilo a dne 27.10.1998 byla podepsána s Ministerstvem obrany kupní smlouva. Tímto aktem jsme se stali majiteli pozemku o výměře 7062 m2 a konečně mohli zahájit činnosti na vlastním pozemku.